Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsaka skupina po enega predstavnika in enega namestnika, ki ju starši izvolijo na roditeljskem sestanku. Mandat člana v svetu staršev je dve leti. Lahko je izvoljen večkrat.

Predstavniki sveta staršev so objavljeni v publikaciji vrtca.

Naloge sveta staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu razvojnega programa in letnega delovnega načrta,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojnem delu,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnim delom,
  • voli predstavnike v svet šole,
  • opravlja naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.